STRATFORD | FRIDAY

MICKLETON – STRATFORD STRATFORD – MICKLETON
MICKLETON GRANBROOK LANE 9.30 STRATFORD TESCO 12.30
MICKLETON POUND LANE 9.32 STRATFORD WOOD STREET 12.39
CHIPPING CAMPDEN 9.39 STRATFORD WAITROSE 12.43
MICKLETON POUND LANE 9.46 WILLICOTE 12.50
MICKLETON GRANBROOK LANE 9.48 MICKLETON GRANBROOK LANE 12.58
WILLICOTE 9.56 MICKLETON POUND LANE 13.00
STRATFORD WAITROSE 10.03 CHIPPING CAMPDEN 13.07
STRATFORD WOOD STREET 10.09 MICKLETON POUND LANE 13.14
STRATFORD TESCO 10.17 MICKLETON GRANBROOK LANE 13.16