STRATFORD | SATURDAY

MICKLETON – STRATFORD STRATFORD – MICKLETON
MICKLETON GRANBROOK LANE 9.30 STRATFORD TESCO 12.30
MICKLETON POUND LANE 9.32 STRATFORD WOOD STREET 12.39
HIDCOTE 9.37 STRATFORD WAITROSE 12.43
EBRINGTON VILLAGE HALL 9.40 WILLICOTE 12.50
EBRINGTON NEW ROAD 9.42 MICKLETON GRANBROOK LANE 12.58
CHIPPING CAMPDEN 9.52 MICKLETON POUND LANE 13.00
MICKLETON POUND LANE 9.59 CHIPPING CAMPDEN 13.07
MICKLETON GRANBROOK LANE 10.01 EBRINGTON NEW ROAD 13.17
WILLICOTE 10.09 EBRINGTON VILLAGE HALL 13.19
STRATFORD WAITROSE 10.17 HIDCOTE 13.22
STRATFORD WOOD STREET 10.23 MICKLETON POUND LANE 13.27
STRATFORD TESCO 10.31 MICKLETON GRANBROOK LANE 13.29